Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. z siedzibą przy ul. Widokowej 9 58-534 Ścięgny.

Kontakt z firmą Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. z siedzibą przy ul. Widokowej 9, 58-534 Ścięgny jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@camp66.pl, telefonicznie pod numerem + 48 792566569 lub pisemnie na adres Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. , ul. Widokowa 9, 58-534 Ścięgny

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1.W celu organizacji pobytu w obiekcie Camp66 – podstawą prawną jest niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO);

2.W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych firmy Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. z siedzibą przy ul. Widokowej 9, 58-534 Ścięgny wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych –podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. z siedzibą przy ul. Widokowej 9, 58-534 Ścięgny . (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

3. W celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących usług obiektu Camp66 – podstawą prawną jest uzasadniony interes firmy Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. z siedzibą przy ul. Widokowej 9, 58-534 Ścięgny (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych usług przez firmę Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obiekcie Camp66 – podstawą prawną jest uzasadniony interes firmy Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przez firmę Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. zgodnie z jej wewnętrznymi procedurami;

5. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na możliwości obrony przez firmę Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. przysługujących spółce praw.

● Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz firmy Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. związane ze świadczoną usługą, takie jak usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy telekomunikacyjni,operatorzy pocztowi i kurierzy, banki.
● Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana pobytu w obiekcie Camp66. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. . Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
● Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
● Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
● Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, a także – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu wskazanym w ust. 3 pkt c).

Podanie danych jest wymagane przez firmę Samotnia, K.Siemaszko, M.Arcimowicz , M.Arcimowicz s.c. w celu zawarcia i wykonywania umowy, a brak ich podania będzie skutkował niemożliwością jej zawarcia i wykonania.